Lịch công tác Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 12/06/2023 (25/4/2023 âm lịch)

Triển khai công tác kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại tỉnh Đồng Tháp

GĐ.Ngô Thị Ngọc Sương 10g00 UBND tỉnh

Tuấn (NS)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười

GĐ.Ngô Thị Ngọc Sương 14g00 UBND huyện Tháp Mười

Họp Đảng Ủy  Sở

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 08g00 Sở Tài chính

Tuấn (NS),Phú (TTDVTC),Phương (VP),Đức (CS-G),Giang (TT),Duy (HCSN),Hậu (ĐT)

V/v vướng mắc cấp giấy căn nhà   số 27-29 đường Nguyễn Du, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

PGĐ.Nguyễn Văn Cả 14g00 Sở Tài chính

Phú (TTDVTC),Đức (CS-G)

Báo cáo công việc tiếp theo sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gia hạn dự án Cù lao Tây

./. 07g30 UBND tỉnh PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà xưởng Mương Điều tại huyện Lấp Vò của Công ty TNHH Cỏ May Thanh Bình

./. 08g00 UBND tỉnh PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì

Họp rà soát tình hình bố trí, nhu cầu vốn đầu tư công trong việc nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

./. 09g00 Sở Kế hoạch và đầu tư

Họp về chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND Tỉnh thay thế Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định về nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

./. 15g00 UBND tỉnh PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì

Họp phân khai chi tiết nguồn vốn ngân sách Tỉnh bố trí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 để thực hiện chính sách hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND (phân khai đợt 2)

./. 15g45 UBND tỉnh PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì
Thứ 3 ngày 13/06/2023 (26/4/2023 âm lịch)

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà xưởng Mương Điều tại huyện Lấp Vò của Công ty TNHH Cỏ May Thanh Bình

./. 08g00 UBND tỉnh PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì

Báo cáo việc giao Trung tâm Đầu tư và Khai thác hạ tầng quản lý, khai thác hạ tầng đối với các CCN, KKT trên địa bàn Tỉnh

./. 14g00 UBND tỉnh PCT. Nguyễn Phước Thiện chủ trì
Thứ 4 ngày 14/06/2023 (27/4/2023 âm lịch)

Hội thảo lấy ý kiến Đề án Phát triển công nghiệp chế biến chuyên sâu kết hợp phát triển ngành công nghiệp chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

PGĐ. Huỳnh Thị Tuyết Vui 14g00 Sở Công thương

Duy (HCSN)

Thứ 5 ngày 15/06/2023 (28/4/2023 âm lịch)

Họp thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh: “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng và phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng tác dụng tăng cường miễn dịch, bảo vệ gan từ nấm Vân Chi đỏ (Pycnoporus sanguineus)”

PGĐ. Huỳnh Thị Tuyết Vui 08g30 Sở Khoa học công nghệ

Họp thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”

./. 14g30 Sở Khoa học công nghệ

Duy (HCSN)

Thứ 6 ngày 16/06/2023 (29/4/2023 âm lịch)

Dự chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ 2 và Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh ĐT năm 2023

PGĐ. Huỳnh Thị Tuyết Vui 07g30 Nhà Văn hóa lao động

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phục hồi sinh cảnh hoa Hoàng đầu ấn (Xyris indica L) tại Vườn Quốc gia Tràm Chim”

./. 08g00 Sở Khoa học công nghệ
Thứ 7 ngày 17/6/2023 (30/4/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 18/6/2023 (1/5/2023 âm lịch)