Lịch công tác UBND huyện Châu Thành

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/09/2020 (5/8/2020 âm lịch)
CT - Phạm Tấn Xiếu 07g30

Họp Thường trực Huyện ủy

Phòng họp BTV
14g00

Họp về việc chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn Thanh tra Bộ Công an

HT UB

Thủ trưởng và Công chức chuyên môn các đơn vị: Công an, LĐTBXH

- CT.UBND  và Công chức chuyên môn thị trấn Cái Tàu Hạ và xã Tân Bình

LĐVP/Thái, CV/Lợi, Đoàn
PCT - Đỗ Nhật Định 14g00

Họp bàn về công tác cán bộ

Phòng họp UB

NV (nd+tl), GDĐT

CV/Sang
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)
CT - Phạm Tấn Xiếu 08g00

Dự họp “trực tuyến” về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020

HT UB

- Thành viên BCĐ việc làm giảm nghèo cấp huyện (LĐTBXH (nd+tl), NV, GDĐT, TCKH, NNPTNT, KTHT, Tư pháp, VHTT, TT VHTT và TT, PGD NHCSXH, UB MTTQ VN, LĐLĐ, HND, HPN, Huyện đoàn)

- UBND các xã, thị trấn

CV/Hằng
14g00

Làm việc với Đảng ủy xã Tân Bình

HT UBND xã Tân Bình

Đ/c Trọng PNNPTNT, Đ/c Minh PNV, Đ/c Hải PKTHT, Đ/c Tuấn PLĐTBXH, Đ/c  Nam UBKTHU, Đảng ủy xã Tân Bình

CV/Đoàn, TX/Giang
PCT - Phan Thanh Dũng 07g30 Cuộc họp này đình lại:

Tiếp xúc công dân

Trụ sở BTCD Huyện

UB MTTQ VN, HND, HPN, VP HU, UBKT HU, Thanh Tra, Tư Pháp, TNMT (nd+tl), KTHT, TCKH, BQLDA và PTQĐ, Công an, CT UBND xã Tân Nhuận Đông

LĐVP/Thái, CV/Trung
08g00

Kiểm tra công trình đường Xóm Đồng, xã Tân Bình

tại công trình

KTHT, TCKH, BQLDA và PTQĐ, UBND xã Tân Bình

* Xe đi lúc 08g

TX/Mới
PCT - Đỗ Nhật Định 14g00

Dự buổi làm việc với Hội đồng nhân dân Tỉnh về giải quyết chính sách cho người có công

Phòng họp BTV
..-... 14g00

Dự Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với UBND tỉnh Đồng Tháp

Phòng Hương Tràm, UBND Tỉnh

Giao Trưởng Công an Huyện dự (b/c), Trưởng phòng LĐTBXH cùng dự

Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)
CT - Phạm Tấn Xiếu 08g00

Đi cơ sở

tại cơ sở
PCT - Phan Thanh Dũng 08g30

Dự cuộc họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh - Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế nhãn Châu Thành

HT Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh

KTHT, NNPTNT

* Xe đi lúc 06g30

TX/Mới
PCT - Đỗ Nhật Định 08g00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện

HT UB

- TV/HĐ (NV (nd+tl), UB MTTQ VN, LĐLĐ, TCKH, LĐTBXH, Thanh tra, VPUB, Công an, Quân sự, UBKT HU, BTC HU, HPN, HND, Huyện đoàn)

- Trưởng phòng và công chức phụ trách PGDĐT Huyện

LĐVP/Tiên, CV/Hằng
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)
CT - Phạm Tấn Xiếu 08g30

Nghe báo cáo tiến độ thi công các công trình XDCB trên địa bàn Huyện

HT UB

BQLDA và PTQĐ (b/c), TCKH, KTHT

CV/Tùng
PCT - Đỗ Nhật Định 07g30

Hội nghị "trực tuyến" triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

HT B HU
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)
CT - Phạm Tấn Xiếu 07g30

Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV Huyện ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp cán bộ, đảng viên và nhân dân năm 2020

HT Trung tâm HTCĐ xã Tân Bình TX/Giang
14g00

Làm việc với Đảng ủy xã Hòa Tân

HT UBND xã Hòa Tân

Đ/c Trọng PNNPTNT, Đ/c Minh PNV, Đ/c Hải PKTHT, Đ/c Tuấn PLĐTBXH, Đ/c  Nam UBKTHU, Đảng ủy xã Hòa Tân

CV/Đoàn, TX/Giang
PCT - Phan Thanh Dũng 14g00

Dự Hội nghị “trực tuyến” lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050

HT UBND Tỉnh

BT HU

TX/Giang
PCT - Đỗ Nhật Định 08g00

Dự Hội nghị “trực tuyến” nói chuyện chuyên đề về “Văn hóa” của Bí thư Tỉnh ủy với Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2020

HT Ban QLDA và PTQĐ Huyện

- VPHU, BTG HU, Ban KTXH HĐND Huyện, GDĐT, LĐTBXH, NNPTNT, Công an, HPN, Huyện đoàn, Hội VHNT

- Tất cả lãnh đạo và công chức phòng VHTT

- Tất cả lãnh đạo và Tổ trưởng các Tổ thuộc Trung tâm VHTT và TT

- PCT.UBND và công chức phụ trách văn hóa – xã hội các xã, thị trấn

LĐVP/Thảo, CV/Hằng, Cảnh
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)