Lịch công tác Ban Quản lý Khu kinh tế

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 3/5/2021 (22/3/2021 âm lịch)
Thứ 3 ngày 04/05/2021 (23/3/2021 âm lịch)

Hướng dẫn Duy trì và cải tiến HTQLCL; đánh giá nội bộ theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính.

Sở Khoa học Công nghệ 08g00 HT SKHCN

Phó Trưởng ban Ngô Văn Nâu + Đ/c Cần

525/SKHCN-TĐC

Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành theo danh mục báo cáo của chủ đầu tư và kiểm tra thực địa vị trí xây dựng.

PTB. Nguyễn Phước Cường 08g30 KCN Sa Đéc

CTy Cửu Long

313/GM-KKT
Thứ 4 ngày 05/05/2021 (24/3/2021 âm lịch)

V/v thời gian kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với hạng mục của dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường 08g30 Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Thắng - Khu C mở rộng, khu công nghiệp Sa Đéc 130 /STNMT-CCBVMT
Thứ 5 ngày 06/05/2021 (25/3/2021 âm lịch)
Cuộc họp này đình lại:

Làm việc với Sở Công Thương về tình hình hoạt động ngành Công Thương năm 2020, Kế hoạch năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2025

PCT Huỳnh Minh Tuấn 08g00 Sở Công thương

Phó Trưởng ban Nguyễn Phước Cường

Trình tự - thủ tục đầu tư KCN Ba Sao

PCT Huỳnh Minh Tuấn 13g30 Phòng Hoa Súng

Phó Trưởng ban Nguyễn Phước Cường

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Cuộc họp này từ 14g30' chuyển sang: Chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế (giai đoạn 3)

PCT Huỳnh Minh Tuấn 14g00 Phòng Hoa Súng

Phó Trưởng ban Phạm Văn Hăng

Ban QLKKT (báo cáo+bản đồ)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Cuộc họp này từ 15g30' chuyển sang: Họp với các nội dung:

1. Tình hình khắc phục, xử lý lấn chiếm đất cây xanh KCN Sa Đéc;

2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCN C Sa Đéc

PCT Huỳnh Minh Tuấn 14g30 Phòng Hoa Súng

Phó Trưởng ban Nguyễn Phước Cường

Ban QLKKT (báo cáo+bản đồ)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Cuộc họp này từ 16g30' chuyển sang: Báo cáo tiến độ triển khai hạ tầng KCN Tân Kiều

PCT Huỳnh Minh Tuấn 15g30 Phòng Hoa Súng

Phó Trưởng ban Ngô Văn Nâu

BQLKKT (nd+tl)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 07/05/2021 (26/3/2021 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

Họp bàn về nội dung xin điều chỉnh báo cáo ĐTM đối với dự án của Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam

PCT Huỳnh Minh Tuấn 07g30 Phòng Hoa Súng

Phó Trưởng ban Nguyễn Phước Cường

BQLKKT (BC)

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 7 ngày 8/5/2021 (27/3/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/5/2021 (28/3/2021 âm lịch)