Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lịch công tác sở Thông Tin & Truyền Thông Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 20/11/2017 (3/10/2017 âm lịch)

Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin máy tính

Trung tâm CNTT & TT 08g00 Phòng họp trực tuyến

Chuyên viên phụ trách Công nghệ Thông tin Sở, ban ngành huyện, thị

Tham dự khoá đào tạo chuyên gia đánh giá ISO hành chính năm 2017

Sở KHCN 08g00 Hội trường Sở KHCN


Đ/c Ngọc Hân

Bổ sung:

Họp Hội đồng thi đua Sở

Sở TTTT 15g00 phòng họp B

Tất cả thành viên Hội đồng thi  đua Sở

Thứ 3 ngày 21/11/2017 (4/10/2017 âm lịch)
Cuộc họp này bị hủy:

* Nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng trên sông Rạch Ruộng

UBND tỉnh 08g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Bàn cơ chế uỷ thác trong tiếp nhận hồ sơ một cửa tại Trung tâm Hành chính công

UBND tỉnh 09g00 Phòng Hoa Lan


PGĐ Giang,Đ/c Cường

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 22/11/2017 (5/10/2017 âm lịch)

* Làm việc với Sở TTTT về Quy chế phối hợp vận hành kỹ thuật Cổng TTĐT Tỉnh

UBND tỉnh 15g00 Phòng Hoa Hồng


PGĐ Giang,Đ/c Thanh Tuấn

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 5 ngày 23/11/2017 (6/10/2017 âm lịch)

Dự thông qua Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17-8-2016 của Tỉnh uỷ về tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh uỷ 07g30 Hội trường Tỉnh uỷ


PGĐ Phục

Cuộc họp này bị hủy:

* Dự HN trực tuyến với Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT 2006

Bộ TT&TT; 08g00 Phòng họp trực tuyến Sở

PGĐ Bình, Phòng CNTT, BCVT, Thanh Tra, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 24/11/2017 (7/10/2017 âm lịch)

* Tiếp và việc với Đoàn công tác tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh 09g00 Phòng Hương Tràm


PGĐ Giang

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 7 ngày 25/11/2017 (8/10/2017 âm lịch)
Chủ nhật ngày 26/11/2017 (9/10/2017 âm lịch)