Lịch công tác Ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/5/2022 (16/4/2022 âm lịch)
Thứ 3 ngày 17/5/2022 (17/4/2022 âm lịch)
Thứ 4 ngày 18/5/2022 (18/4/2022 âm lịch)
Thứ 5 ngày 19/5/2022 (19/4/2022 âm lịch)
Thứ 6 ngày 20/5/2022 (20/4/2022 âm lịch)
Thứ 7 ngày 21/5/2022 (21/4/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)