Lịch công tác Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/03/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)

Trao đổi nội dung về việc xử lý rác với công ty Quý Ngà

PGĐ. Nguyễn Văn Hùng 10g00 Sở TN&MT;

Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành

Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)

Họp thông qua danh mục nhiệm vụ KH&CN

GĐ. Trần Thanh Liêm,
PGĐ. Nguyễn Thành Tài,
PGĐ. Nguyễn Văn Hùng,
PGĐ. Nguyễn Thái Bình
08g00 Phòng họp 2 - Sở KH&CN;

Phòng QLKH (chuẩn bị nội dung), CVP. Phan Vinh Quang, TP QLCN. Phan Trọng Tường

Trao đổi nội dung điều chỉnh thuộc dự án SXTN cấp Tỉnh: "Xây dựng mô hình nuôi Trai đen cánh dày lấy ngọc tại Đồng Tháp".

GĐ. Trần Thanh Liêm,
PGĐ. Nguyễn Thái Bình
14g00 Phòng họp 2 - Sở KH&CN;

Phòng Quản lý khoa học, khách mời

Thứ 4 ngày 29/03/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)

Họp bàn thống nhất triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023

GĐ. Trần Thanh Liêm 08g00 Phòng họp 2 - Sở KH&CN;

Văn phòng, Phòng QLKH, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ban kinh tế ngân sách (HĐND Tỉnh)

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án thuộc Chương trình NTMN: "CHuyển giao quy trình sản xuất biochar và phân hữu cơ sinh học biochar phục vụ cho canh tác nông nghiệp an toàn, bền vững".

PGĐ. Nguyễn Văn Hùng 08g00 Đơn vị chủ trì dự án

TP QLKH.Nguyễn Thành Trung, CV. Nguyễn Thị Tuyết Mai, LX. Phạm Thành Phú

Họp xem xét đánh giá sản phẩm phần mềm đánh giá trình độ công nghệ, tính toán năng suất yếu tố tổng hợp, thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Đại diện LĐ sở 14g00 Phòng họp 2 - Sở KH&CN;

TP QLKH.Nguyễn Thành Trung, CV. Nguyễn Thị Tuyết Mai, khách mời

Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)

Họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023 (trực tuyến với 12 huyện, thành phố)

GĐ. Trần Thanh Liêm 07g30 HT UBND Tỉnh

Dự lớp tập huấn kiến thức nghiệp vụ "Giải thưởng Chất lượng Quốc gia"

PGĐ. Nguyễn Thái Bình 08g00 Nhà VHLĐ Tỉnh

Tập huấn về công tác tỏ chức cán bộ (02 ngày)

Văn phòng Sở 08g00 Sở Nội vụ

CVP. Phan Vinh Quang, CV. Lê Kim Yến

Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

 

PGĐ. Nguyễn Thái Bình 13g30 HT UBND Tỉnh

CVP. Phan Vinh Quang

Họp thẩm định kinh phí nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: "Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chanh Cao Lãnh".

GĐ. Trần Thanh Liêm,
PGĐ. Nguyễn Thành Tài
14g00 Phòng họp 2 - Sở KH&CN;

Phòng Quản lý CN&CN, khách mời

Thứ 6 ngày 31/03/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)

Dự kỳ họp đột xuất lần thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X (01 ngày)

GĐ. Trần Thanh Liêm 07g30 HT UBND Tỉnh

Dự lớp tập huấn nhận thức chung về "Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn  ISO 22000:2018".

PGĐ. Nguyễn Thái Bình 08g00 Nhà VHLĐ Tỉnh
Thứ 7 ngày 1/4/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/4/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)