CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG
TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC, LỊCH HỌP
- CICAL

 

Bằng việc sử dụng phần mềm lịch công tác (lịch họp) – Cical người dùng đã chấp thuận cho ứng dụng chúng tôi thực hiện thu thập và sử dụng thông tin tài khoản của mình như sau:

1. Thu thập thông tin

Ứng dụng sẽ thu thập thông tin gồm:

- Địa chỉ gmail.

- Quyền truy cập google calendar.

- Quyền truy cập google drive.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập được nêu tại mục 1 sẽ được sử dụng nhằm các mục đích sau:

- Thông tin địa chỉ gmail của người dùng được dùng để kiểm tra email cho mục đích đăng nhập vào ứng dụng lịch.

- Quyền truy cập google calendar  để tạo và chỉnh sửa sự kiện trên google calendar của người dùng.

- Quyền truy cập google drive để thêm tài liệu của cuộc họp vào google drive của người dùng.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ bất cứ thông tin nào được thu thập ở mục 1 với bất kỳ bên thứ 3 nào.