ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LỊCH HỌP ĐỒNG THÁP

Bằng việc sử dụng tài khoản google trên hệ thống LỊCH HỌP ĐỒNG THÁP được cung cấp tại địa chỉ https://lichhop.dongthap.gov.vn, bạn đã hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản sử dụng sau:

1. Về thu thập thông tin

Ứng dụng sẽ thu thập thông tin gồm:
- Địa chỉ gmail của bạn.
- Quyền truy cập google calendar của bạn.
- Quyền truy cập google drive của bạn.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập được nêu tại mục 1 sẽ được sử dụng nhằm các mục đích sau:
- Thông tin địa chỉ gmail của người dùng được dùng để kiểm tra email cho mục đích đăng nhập vào ứng dụng.
- Quyền truy cập google calendar  để tạo và chỉnh sửa sự kiện trên google calendar của bạn.
- Quyền truy cập google drive để thêm tài liệu của cuộc họp vào google drive của bạn.

Để giúp bạn dễ dàng hình dung cách mà ứng dụng sẽ sử dụng các thông tin thu thập như đã nêu ở mục 1  và sử dụng thông tin đã nêu ở mục 2  của điều khoản sử dụng này. Chúng tôi mời bạn xem bản trình diễn sau:


Showcase Google Calendar & Google Drive trên phần mềm Lịch Họp Đồng Tháp