Lịch công tác UBND Thành phố Hồng Ngự

UBND THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 02/10/2023 (18/8/2023 âm lịch)

- Đi học dài hạn

PCT-Huỳnh Tú Linh 07g30 Trường ĐH PhnômPênh CPC

- Theo Quyết định số 25-QĐ/BCĐ ngày 08/8/2023 của BCĐ thực hiện KL39 Trung ương.

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch công việc trong tuần, thông qua các nội dung:

(1) Cho ý kiến công tác cán bộ (HĐ giáo viên...)

(2) Nghe báo cáo chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, vùng sâu, vùng xa

(3) Nghe báo cáo kết quả xác minh khiếu nại (Đặng Hoàng Phi)

(4) Nghe báo cáo vướng mắc, khó khăn mặt bằng CTy Tấn Hiệp.

(5) Báo cáo tiến độ việc thực hiện trang trí cầu Nguyễn Tất Thành, đường Trần Phú, đầu tuyến tránh QL30 (phường An Bình A)

 (6) Thông qua về vị trí, phương án tháo dỡ và di dời cầu sắt hiện trạng (lắp dựng lại phục vụ giao thông quá trình thi công) Cầu Trần Hưng Đạo (bắc qua Mương Nhà Máy)

(7) Chủ trương đầu tư hệ thống Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC năm 2024

CT-Phạm Tấn Đạt,
PCT-Nguyễn Văn Hậu
08g00 Phòng họp UB

(1) PNV (chuẩn bị nd), TCKH, PGD

(2) TCKH (chuẩn bị BC), PGD, Phòng Nội vụ

(3) TTra (chuẩn bị nd báo cáo), TNMT, QLĐT, DA, Ban TCD, phường An Lạc

(4) QLĐT (chuẩn bị nd báo cáo), TNMT, KT, Tư pháp, phường An Lộc.

(5) QLĐT (chuẩn bị nd), TCKH, KT, VHTT, DA, phường An Bình A.

(6) DA (chuẩn bị nd, mời đv tư vấn), TCKH, QLĐT, UB phường An Thạnh.

(7) DA (chuẩn bị nd, mời đv tư vấn), TCKH, QLĐT, VHTT, IOC Thành phố.

LĐVP và Chuyên viên dự nd liên quan

- Họp Thường trực Thành uỷ

CT-Phạm Tấn Đạt 14g00 Phòng họp BTV

- Theo Lịch TT/Thành uỷ

NC Tú
Thứ 3 ngày 03/10/2023 (19/8/2023 âm lịch)

- Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 của Đảng ủy phường An Lộc

CT-Phạm Tấn Đạt 08g00 HT phường An Lộc

- Đoàn Công tác số 01 của BTV/TU (Lịch TT/TU)

NC Tú

- Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên Đảng ủy khối Kinh tế

PCT-Nguyễn Văn Hậu 08g00 Hội trường P.TCKH

- Mời đ/c BT/Thành uỷ phụ trách khối

- Đoàn Công tác số 3 của BTV/TU (Lịch TT/TU). Tất cả ĐUV

NC Lào

- BỔ SUNG: Họp trực tuyến Thông qua Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu Hệ thống giám sát tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

PCT-Nguyễn Văn Hậu 09g00 Phòng họp UB

- TNMT (chuẩn bị nd), QLĐT, KT, CATP, Tổ Kiểm tra khoáng sản.

NC Dồi

- BỔ SUNG: Nghe báo cáo tình hình thủ tục đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác và sản xuất phân bón hữu cơ Hồng Ngự của Công ty Cổ phần Môi trường Hồng Ngự.

PCT-Nguyễn Văn Hậu 14g00 Phòng họp UB

- Mời ĐD các Sở: XD, TNMT, CAT.

- QLĐT (chuẩn bị nd, BC) mời nhà đầu tư.

- QLĐT, TNMT, KT, TCKH; UB xã Bình Thạnh.

NC Thành
Thứ 4 ngày 04/10/2023 (20/8/2023 âm lịch)

- BỔ SUNG: Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 của Đảng ủy xã Tân Hội (01 ngày)

CT-Phạm Tấn Đạt 07g45 HT Đảng uỷ xã Tân Hội

- Đoàn Công tác số 03 của BTV/TU (Đảng uỷ xã Tân Hội mời)

NC Tú TX Nu
Cuộc họp này đình lại:

- Họp UBND Thành phố đánh giá tình hình kinh tế - xã 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023

CT-Phạm Tấn Đạt,
PCT-Nguyễn Văn Hậu
08g00 Phòng họp UB

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND xã, phường

NC Tú chuẩn bị mời dự

- Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên của Chi bộ Trung tâm Viễn thông

PCT-Nguyễn Văn Hậu 08g00 Hội trường TTVT

- Đoàn Công tác số 1 của BTV/TU. Tất cả đảng viên Chi bộ

NC Lào

- BỔ SUNG: Làm việc với BCĐ xây dựng NTM xã Bình Thạnh về tiến độ thực hiện hồ sơ minh chứng.

PCT-Nguyễn Văn Hậu 14g00 HT/UBND X.Bình Thạnh

- Các TV. Đoàn thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện NTM nâng cao TP.

- Các TV.BCĐ xã Bình Thạnh dự, mời các Thành viên liên quan. Giao BCĐ xã chuẩn bị tài liệu, báo cáo tại cuộc họp

NC Lào TX Giang
Thứ 5 ngày 05/10/2023 (21/8/2023 âm lịch)

- Họp BTC các ngày lễ lớn thông qua Kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

CT-Phạm Tấn Đạt 08g00 Phòng họp UB

- VHTT (chuẩn bị nd, tl). Các Thành viên BTC theo Quyết định số 1177/QĐ-UBND.TL ngày 05/9/2022 của UBND Thành phố

NC Luân

- Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 của Đảng ủy phường An Lạc

PCT-Nguyễn Văn Hậu 07g30 HT phường An Lạc

- Đoàn Công tác số 01 của BTV/TU (Lịch TT/TU)

NC Lào

- Họp đánh giá công tác trật tự đô thị, xây dựng

PCT-Nguyễn Văn Hậu 14g00 Phòng họp UB

- Thủ trưởng các đơn vị: QLĐT, Đội TTĐT, BQL Chợ, TCKH, PNV, TP, TNMT; Chủ tịch UBND xã, phường.

NC Thành mời dự

- BỔ SUNG: Tham gia khảo sát thực tế tình hình, quá trình sử dụng đất các cơ sở tôn giáo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

PCT-Nguyễn Văn Hậu 14g00 Phòng họp UB và khảo sát thực tế

- Mời BDV/TU, MTTQ Thành phố cùng dự (Theo VB Số 440/STNMT-QLĐĐ ngày 03/10/2023 của Sở TNMT)

- Giao UBND xã, phường có cơ sở tôn giáo trên địa bàn đón tiếp Đoàn của Sở TNMT đi khảo sát trên địa bàn.

- Giao TNMT phối hợp, đầu mối tiếp Đoàn cùng với các ngành: QLĐT, PNV, CATP.

- Giao PNV chọn từ 3-4 cơ sở tôn giáo để Đoàn khảo sát.

NC Dồi
Thứ 6 ngày 06/10/2023 (22/8/2023 âm lịch)

- Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 của Đảng ủy xã Bình Thạnh

CT-Phạm Tấn Đạt 07g30 HT xã Bình Thạnh

- Đoàn Công tác số 03 của BTV/TU (Lịch TT/TU)

NC Tú

- Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên Đảng ủy khối HCNN

TT/HĐND TP 08g00 Phòng họp HĐND.TP

- Mời đ/c PBT.TT/Thành uỷ phụ trách khối

- Đoàn Công tác số 1 của BTV/TU (Lịch TT/TU). Tất cả ĐUV

Thuỳ Linh

- Họp BCĐ cụm, tuyến dân cư: PA điều chỉnh, phê duyệt nền 105 

PCT-Nguyễn Văn Hậu 08g00 Phòng họp UB

- QLĐT (Chuẩn bị nd BC). Các Thành viên BCĐ cụm, tuyến dân cư và UB xã Bình Thạnh, phường An Lạc dự.

NC Dồi

- BỔ SUNG: Họp Hội đồng BT, TĐC thông qua phương án bồi thường:

(1) Dự án Trường Mẫu giáo An Bình B.

(2) Hạ tầng kỹ thuật KKT cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3).

(3) Cầu bằng kênh Mộc Rá, cầu kênh Tắc Ông Rèn, thành phố Hồng Ngự (Bổ sung lần 2).

PCT-Nguyễn Văn Hậu 08g30 .

- BQLDA (chuẩn bị nd thông qua), các thành viên Hội đồng BT, TĐC; UB phường An Bình B và xã Tân Hội.

NC Dồi

- BỔ SUNG: Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu tái định cư An Lạc (Khu 2)

PCT-Nguyễn Văn Hậu 13g30 Phòng họp 1 Sở TNMT

- TNMT (chuẩn bị nd), BQLDA dự

TX Giang
Thứ 7 ngày 07/10/2023 (23/8/2023 âm lịch)

- Trực lãnh đạo UBND Thành phố.

CT-Phạm Tấn Đạt 07g00 UBTP

- PCVP: Dung

- Đ/c Trang trực Một cửa Thành phố. 

TX Nu
Chủ nhật ngày 08/10/2023 (24/8/2023 âm lịch)

- Trực lãnh đạo UBND Thành phố.

PCT-Nguyễn Văn Hậu 07g00 UBTP

- PCVP: Sang.

TX Giang