Lịch công tác UBND Thị xã Hồng Ngự

UBND THỊ XÃ HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/09/2019 (18/8/2019 âm lịch)

*Dự Hội nghị huy động nguồn lực các địa phương, tổ chức xã hội  ( 1 ngày)

UBND tỉnh 07g30 HT UB Tỉnh

Đ/c Tráng

T.Thành, Sang

*Dự tập huấn Đối ngoại, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí,

PCT-Phạm Tấn Đạt 07g30 DL Mỹ Trà

Ban TG, VHTT, TTVHTT&TT

Nhân, Giang TX

*Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường

PCT-Đặng Văn Ne 08g00 Xã Bình Thạnh Tin

*Báo cáo tiến độ thành lập Bản đồ địa chính CDC Cây Da - An Lạc

PCT-Đặng Văn Ne 14g00 Phòng họp UB

Sở TNMT, QLĐT, TNMT, VP Đất (nd)

H.Thành
Thứ 3 ngày 17/09/2019 (19/8/2019 âm lịch)

*Họp Thường trực Thị ủy

TT/TU 08g00 Phòng họp TU

Đ/c Tráng

*Họp bàn công tác xuất khẩu lao động

PCT-Phạm Tấn Đạt 08g00 Phòng họp UB Dung

* Họp Vv thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình. cá nhân thuộc đối tượng TĐC hoặc mua thêm nền trên địa bàn tỉnh

PCT-Đặng Văn Ne 08g00 Phòng họp UB

TCKH, TNMT, Thuế, VPĐK đất đai, CT UB các xã, phường

T.Thành

*Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường

PCT-Phạm Tấn Đạt 13g30 Xã An Bình B Tin

*Họp với Sở Tư pháp:Về công tác cưỡng chế thu hồi đất; Và phòng công chứng Nguyễn Quang Danh

: 14g00 Sở Tư pháp

Đ/c Ne

Nhân

*Họp Chi bộ Văn phòng

Chi ủy 14g00 Phòng họp UB T.Thành
Thứ 4 ngày 18/09/2019 (20/8/2019 âm lịch)

*Họp Ban Chấp hành và Ban Thường vụ lần thứ 49

TT/TU 07g30 Phòng họp TU

Đ/c Tráng, Đ/c Ne

*Dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán

UBND tỉnh 08g30 VPUB Tỉnh

Đ/c Đạt

Minh

*Dự họp HHĐT Khu vực Tây Nam Bộ

CT-Nguyễn Hùng Tráng 13g30 TP Long Xuyên H.Thành
Thứ 5 ngày 19/09/2019 (21/8/2019 âm lịch)

*Dự họp HHĐT Khu vực Tây Nam Bộ ( 1 ngày)

CT-Nguyễn Hùng Tráng 07g30 TP Long Xuyên H.Thành

*Họp Sơ kết Chín tháng về XDCB – UBND Tỉnh

UBND tỉnh 07g30 UBND Tỉnh

Đ/c Ne, DA-QĐ

H.Thành

*Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường

PCT-Phạm Tấn Đạt 07g30 Thực địa Tin

*Tổng kết Tổng điều tra DS và Nhà ở 2019

PCT-Đặng Văn Ne 08g00 Hội trường UB Tin
Thứ 6 ngày 20/09/2019 (22/8/2019 âm lịch)

*Họp về sự phù hợp QH khi cấp Giấy CNQS đất

PCT-Phạm Tấn Đạt 08g00 Phòng họp UB

QLĐT (đăng ký nội dung), VP đất, TNMT, Tân Hội, An Thạnh

H.Thành
Thứ 7 ngày 21/09/2019 (23/8/2019 âm lịch)

*Trực UBND Thị xã: Đ/c Ne; Trực LĐVP: đ/c Sang; Trực Bộ phận TN&TKQ: đ/c Trang. 

: 07g30 .
Chủ nhật ngày 22/09/2019 (24/8/2019 âm lịch)

* Trực UBND Thị xã: Đ/c Ne, Trực LĐVP: Sang.

: 07g30 .

* Trực UBND Thị xã: Đ/c Ne, Trực LĐVP: Sang.

: 07g30 .