Lịch công tác Thanh Tra Tỉnh Đồng Tháp

THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/03/2018 (3/2/2018 âm lịch)

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 03/11/2017

Trưởng đoàn 07g00 TP Sa Đéc

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Tổ xác minh giải quyết khiếu nại

Tổ trưởng 07g00 Huyện Cao Lãnh

Thành viên Tổ

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 99/QĐ-TTr ngày 16/11/2017

Trưởng đoàn 07g00 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

01 ngày

Tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2018

P.CTTr Nghĩa 19/03/2018 - 30/03/2018 Hà Nội

Tham dự lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 6, năm 2018

----*----- 19/03/2018 - 30/03/2018 Trường Chính trị Tỉnh

TP Hưng, TP Thành, PTP PCTN Út

Hội ý Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng

CVP 08g00 Phòng CVP

Các PCVP

* Tiếp công dân 

P.CTTr Đằng 09g00 Trụ sở TCD

Phòng NV1

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 20/03/2018 (4/2/2018 âm lịch)

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 03/11/2017

Trưởng đoàn 07g00 TP Sa Đéc

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Tổ xác minh giải quyết khiếu nại

Tổ trưởng 07g00 Huyện Cao Lãnh

Thành viên Tổ

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 99/QĐ-TTr ngày 16/11/2017

Trưởng đoàn 07g00 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 164/QĐ-TTr ngày 27/02/2018

Trưởng đoàn 07g00 TP Cao Lãnh

Thành viên đoàn

01 ngày

* Phân công cán bộ đầu mối quản trị cơ sở dữ liệu về KNTC

CVP 08g00 Phòng Hoa Lan

PCVP Đẩm, CV Tất

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 21/03/2018 (5/2/2018 âm lịch)

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 03/11/2017

Trưởng đoàn 07g00 TP Sa Đéc

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Tổ xác minh giải quyết khiếu nại

Tổ trưởng 07g00 Huyện Cao Lãnh

Thành viên Tổ

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 99/QĐ-TTr ngày 16/11/2017

Trưởng đoàn 07g00 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 164/QĐ-TTr ngày 27/02/2018

Trưởng đoàn 07g00 TP Cao Lãnh

Thành viên đoàn

Xác minh khiếu nại

Phòng Nghiệp vụ 2 07g30 TP Sa Đéc

PTP NV2  Út; TTV: Hoàng, Trí

01 ngày

Dự họp xem xét giao đất cho ông Võ Trung Huê, cư ngụ ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh

P.CTTr Đằng 13g30 Sở Tài nguyên và Môi trường
Thứ 5 ngày 22/03/2018 (6/2/2018 âm lịch)

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 03/11/2017

Trưởng đoàn 07g00 TP Sa Đéc

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Tổ xác minh giải quyết khiếu nại

Tổ trưởng 07g00 Huyện Cao Lãnh

Thành viên Tổ

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 99/QĐ-TTr ngày 16/11/2017

Trưởng đoàn 07g00 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 164/QĐ-TTr ngày 27/02/2018

Trưởng đoàn 07g00 TP Cao Lãnh

Thành viên đoàn

01 ngày

Dự Tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017

CTTr 08g00 TP Hồ Chí Minh

TP Lộc

* Cuộc họp này dời lại 15 giờ 30: Họp bàn về việc xem xét cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân tọa lạc ấp 4, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười

P.CTTr Đằng 15g30 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 23/03/2018 (7/2/2018 âm lịch)

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 03/11/2017

Trưởng đoàn 07g00 TP Sa Đéc

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Tổ xác minh giải quyết khiếu nại

Tổ trưởng 07g00 Huyện Cao Lãnh

Thành viên Tổ

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 99/QĐ-TTr ngày 16/11/2017

Trưởng đoàn 07g00 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 164/QĐ-TTr ngày 27/02/2018

Trưởng đoàn 07g00 TP Cao Lãnh

Thành viên đoàn

01 ngày

* Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

----*----- 07g30 Trụ sở TCD Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Dự ký giao ước thi đua Cụm năm 2018

P.CTTr Đằng 08g30 Thanh tra Bến Tre

PCVP Vinh

Cuộc họp này đình lại:

* Đối thoại với công dân trên bàn thành phố Cao Lãnh

----*----- 13g30 Trụ sở TCD

PTP Vinh

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 7 ngày 24/3/2018 (8/2/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 25/3/2018 (9/2/2018 âm lịch)