Lịch công tác Thanh Tra Tỉnh Đồng Tháp

THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 25/06/2018 (12/5/2018 âm lịch)

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 72/QĐ-TTr ngày 01/6/2018

Trưởng đoàn 07g30 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 480/QĐ-TTr ngày 07/6/2018

Trưởng đoàn 07g30 TP Cao Lãnh

Thành viên đoàn

01 ngày

Hội ý Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng

CVP 08g00 Phòng CVP

Các PCVP

Thứ 3 ngày 26/06/2018 (13/5/2018 âm lịch)

Dự HN sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Khối

P.CTTr Đông,
P.CTTr Nghĩa
07g30 ĐUKCCQ Tỉnh

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 72/QĐ-TTr ngày 01/6/2018

Trưởng đoàn 07g30 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 480/QĐ-TTr ngày 07/6/2018

Trưởng đoàn 07g30 TP Cao Lãnh

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 262/QĐ-TTr ngày 03/4/2018

Trưởng đoàn 07g30 TP Cao Lãnh

Thành viên đoàn

01 ngày

* Họp cho ý kiến áp dụng pháp luật  trong giải quyết khiếu nại của công dân

P.CTTr Nghĩa 13g30 Trụ sở Ban TCD Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 27/06/2018 (14/5/2018 âm lịch)

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 72/QĐ-TTr ngày 01/6/2018

Trưởng đoàn 07g30 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 480/QĐ-TTr ngày 07/6/2018

Trưởng đoàn 07g30 TP Cao Lãnh

Thành viên đoàn

01 ngày
Thứ 5 ngày 28/06/2018 (15/5/2018 âm lịch)

* Họp bàn giải quyết một số trường hợp khiếu nại của công dân

P.CTTr Nghĩa 07g30 BTCD Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 72/QĐ-TTr ngày 01/6/2018

Trưởng đoàn 07g30 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 480/QĐ-TTr ngày 07/6/2018

Trưởng đoàn 07g30 TP Cao Lãnh

Thành viên đoàn

01 ngày
Thứ 6 ngày 29/06/2018 (16/5/2018 âm lịch)

* Học Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 (01 ngày- trực tuyến)

CTTr 07g30 Số 27, Lý Thường Kiệt, F1, TPCL

Các P.CTTr

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 480/QĐ-TTr ngày 07/6/2018

Trưởng đoàn 07g30 TP Cao Lãnh

Thành viên đoàn

01 ngày

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 72/QĐ-TTr ngày 01/6/2018

Trưởng đoàn 07g30 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

01 ngày
Thứ 7 ngày 30/6/2018 (17/5/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 1/7/2018 (18/5/2018 âm lịch)