Lịch công tác Thanh Tra Tỉnh Đồng Tháp

THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/09/2018 (8/8/2018 âm lịch)

Tiếp công dân định kỳ

CTTr 07g30 Phòng Tiếp dân

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 569/QĐ-TTr ngày 03/7/2018

Trưởng đoàn 07g30 Huyện Châu Thành

Thành viên đoàn

Tiến hành Tổ kiểm tra theo Quyết định số 793/QĐ-TTr ngày 06/9/2018 của Chánh Thanh tra Tỉnh

----*----- 07g30 Sở Ngoại vụ

Thành viên Tổ

Tham dự lớp đào tạo về an toàn thông tin, chuyên đề “điều tra tội phạm máy tính”

----*----- 17/09/2018 - 21/09/2018 Trung tâm CNTT và Truyền thông

Công chức Thông tin

Họp Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy 08g00 Phòng CVP

Đảng ủy viên

Hội ý Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng

CVP 08g00 Phòng CVP

Các PCVP; TTV Hiền

Thứ 3 ngày 18/09/2018 (9/8/2018 âm lịch)

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 687/QĐ-TTr ngày 07/8/2018

Trưởng đoàn 07g30 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 569/QĐ-TTr ngày 03/7/2018

Trưởng đoàn 07g30 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên đoàn

Tiến hành Tổ kiểm tra theo Quyết định số 793/QĐ-TTr ngày 06/9/2018 của Chánh Thanh tra Tỉnh

----*----- 07g30 Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Thành viên Tổ

* Đối thoại với công dân thành phố Cao Lãnh và huyện Hồng Ngự

P.CTTr Nghĩa 07g30 BTCD

Phòng NV1, NV3

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

Giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm 2018

P.TP Vinh 07g30 HT Sở Giao thông vận tải

 * Họp về thu hồi đất thuê tại  khu du lịch Mỹ Trà 

P.CTTr Nghĩa 14g00 Phòng Hoa Lan Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Trao Quyết định tổ chức cán bộ

CTTr,
Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh
16g00 Phòng Hương Tràm Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 19/09/2018 (10/8/2018 âm lịch)

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 687/QĐ-TTr ngày 07/8/2018

Trưởng đoàn 07g30 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 569/QĐ-TTr ngày 03/7/2018

Trưởng đoàn 07g30 Sở Ngoại vụ

Thành viên đoàn

Tiến hành Tổ kiểm tra theo Quyết định số 793/QĐ-TTr ngày 06/9/2018 của Chánh Thanh tra Tỉnh

----*----- 07g30 Ban Quản lý Khu kinh tế

Thành viên Tổ

Thứ 5 ngày 20/09/2018 (11/8/2018 âm lịch)

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 687/QĐ-TTr ngày 07/8/2018 

Trưởng đoàn 07g30 Huyện Thanh Bình

Thành viên đoàn

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 569/QĐ-TTr ngày 03/7/2018

Trưởng đoàn 07g30 Sở Tài chính

Thành viên đoàn

Tiến hành Tổ kiểm tra theo Quyết định số 793/QĐ-TTr ngày 06/9/2018 của Chánh Thanh tra Tỉnh

----*----- 07g30 Sở Y tế

Thành viên Tổ

Bổ sung cuộc họp này:

* Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

P.CTTr Nghĩa 13g30 Ban TCD

Phòng NV1, NV2, NV3

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Bổ sung cuộc họp này:

* Nghe báo cáo đấu thầu mua thuốc

CTTr 14g00 Phòng Hoa Lan

P.CTTr Đông, TP Hưng, CVP

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 21/09/2018 (12/8/2018 âm lịch)

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 569/QĐ-TTr ngày 03/7/2018

Trưởng đoàn 07g30 Cục Thuế Tỉnh

Thành viên đoàn

Tiến hành Tổ kiểm tra theo Quyết định số 793/QĐ-TTr ngày 06/9/2018 của Chánh Thanh tra Tỉnh

----*----- 07g30 Trường Cao đẳng Cộng đồng

Thành viên Tổ

Tiến hành Đoàn thanh tra theo Quyết định số 687/QĐ-TTr ngày 07/8/2018 

Trưởng đoàn 07g30 Huyện Cao Lãnh

Thành viên đoàn

Dự bế giảng lớp quản lý cấp Sở

CTTr 07g30 TP Hồ Chí Minh

P.CTTr Nghĩa, CVP

Giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm 2018

P.CVP Vinh 08g00 HT Sở Giao thông vận tải

Dự họp với Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng Nghiệp vụ 3 08g00 Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường
Thứ 7 ngày 22/9/2018 (13/8/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 23/9/2018 (14/8/2018 âm lịch)