Lịch công tác Thanh Tra Tỉnh Đồng Tháp

THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/12/2018 (11/11/2018 âm lịch)
CTTr Dương Hồng Lạc 07g30

Tiếp Công dân định kỳ

Phòng Tiếp dân 01 ngày
P.CTTr Nguyễn Tân Đông 09g00

Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể chi ủy; đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018

Đảng ủy Khối
P.CTTr Nguyễn Chí Hải 07g30

Hội ý công tác Văn phòng

Phòng CVP

Các PCVP

08g00

Lễ phát thẻ Thanh tra

Hội trường

PCVP Vinh

Thứ 3 ngày 18/12/2018 (12/11/2018 âm lịch)
CTTr Dương Hồng Lạc 07g30

Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (1 ngày)

HTUB
P.CTTr Nguyễn Tân Đông 07g30

Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018

Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp
Thứ 4 ngày 19/12/2018 (13/11/2018 âm lịch)
CTTr Dương Hồng Lạc,
P.CTTr Nguyễn Chí Hải
08g00

Trao Quyết định cán bộ

Hội trường Thanh tra Tỉnh

Công chức, Nhân viên Văn phòng 

Thứ 5 ngày 20/12/2018 (14/11/2018 âm lịch)
P.CTTr Nguyễn Tân Đông 07g30

Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể chi ủy; đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018

Đảng ủy Khối
08g00

Làm việc với Công ty HIDICO

Thanh tra Tỉnh

Phòng NV3

P.CTTr Nguyễn Văn Nghĩa 13g30 Cuộc họp này đình lại:

* Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại của công dân huyện, Tân Hồng, Lấp Vò, Lai Vung và thành phố Sa Đéc. 

VPUB

Phòng NV1, NV2, NV3

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
14g00

* Họp tư vấn giải quyết khiếu nại

Ban TCD

Phòng NV1, NV2, NV3

15g00 Cuộc họp này đình lại:

*  Họp giải quyết khiếu nại của ông Phan Đình Huê ở TP Cao Lãnh, ông Dương Văn Tôn ở huyện Tháp Mười

BTCD

Phòng NV3

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
P.CVP Tuấn 08g00

*  Tập huấn trực tuyến với Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phòng Bông Lúa Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 6 ngày 21/12/2018 (15/11/2018 âm lịch)
Trưởng đoàn 09g00

Công bố Kết luận thanh tra Đoàn thanh tra theo Quyết định số 569/QĐ-TTr ngày 03/7/2018

Hội trường Thanh tra Tỉnh

Thành viên đoàn

14g00

Công bố Quyết định thanh tra (Quyết định số 1199/QĐ-TTr ngày 18/12/2018)

Thanh tra Tỉnh

Thành viên đoàn

Thứ 7 ngày 22/12/2018 (16/11/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 23/12/2018 (17/11/2018 âm lịch)