Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lịch công tác UBND TP Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 06/04/2020 (14/3/2020 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 08g00

Dự họp Thường trực Thành uỷ

PH.TT TU
Thứ 3 ngày 07/04/2020 (15/3/2020 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng,
PCT - Nguyễn Văn Hon,
PCT - Lăng Minh Nhựt
08g00

Họp Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- Các ngành liên quan

- CVP-Hồng

NC/Duy dự
PCT - Nguyễn Văn Hon 14g00

Họp Hội đồng chủ trương đầu tư

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TC-KH, QLĐT, TN-MT, KT

- AH, TPĐ

- CVP-Hồng

Thứ 4 ngày 08/04/2020 (16/3/2020 âm lịch)
CT - Võ Thanh Tùng 08g00

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thư khiếu nại

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- Các TVHĐ

- PCVP-Bình

NC/Nhân dự
Thứ 5 ngày 9/4/2020 (17/3/2020 âm lịch)
Thứ 6 ngày 10/04/2020 (18/3/2020 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon 08g00

Họp giải quyết hồ sơ đất đai của ông Nguyễn Văn Trí

Phòng họp Làng Hoa (PH.UBND TP)

- TTra Tỉnh, Sở TN-MT

- TTra (chuẩn bị nd)

- Các ngành liên quan

- PCVP-Bình

NC/Nhân dự
Thứ 7 ngày 11/04/2020 (19/3/2020 âm lịch)
PCT - Nguyễn Văn Hon 07g00

Trực giải quyết  hồ sơ của công dân

VP.UBND TP

- PCVP- Bình

- NC-Đăng trực 1 cửa

...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Quang

Chủ nhật ngày 12/04/2020 (20/3/2020 âm lịch)
...-... 07g00

Trực phương tiện ô tô của Văn phòng

VP.UBND TP

- Lái xe Hảo