Lịch công tác UBND Phường Mỹ Phú

UBND PHƯỜNG MỸ PHÚ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 09/12/2019 (14/11/2019 âm lịch)

Chào cờ

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 07g00 Sân cờ

Tất cả cán bộ, công chức

Dự Hội ý Chủ tịch và các PCT UBND Thành phố: về việc cho ý kiến về san lắp rạch Tắc Thầy Cai, phường Mỹ Phú

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 16g00 Phòng họp Trực Tuyến

CC Đô Thị Phan Minh Tâm

Họp giao ban tuần

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền ,
PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
08g00 Hội trường UBND phường

UBMTTQ VN Phường và Trưởng các tổ chức chính trị X,CC TC NGuyễn Thị Ngọc Lưu,CC Địa Chính Lê Văn Lành,CC Đô Thị Phan Minh Tâm,CCTư Pháp Trương Quốc Minh,CB Văn Thư Nguyễn Thị Lệ Thắm,CCVH Nguyễn Văn Tâm,,CC VPTK Lê Thị Diểm Kiều

Họp Đảng ủy và Ủy Ban mở rộng lần thứ 55

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền ,
PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
13g30 Hội Trường UBND Phường

PCT HĐND, Các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ trực thuộc, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học, Hiệu Trưởng Trường Mầm, Công an; Quân sự; Trưởng các tổ chức chính trị XH,Trưởng BND 05 khóm,Tất cả Công Chức; Cán Bộ VPUB; Các Hội Đặc Thù,CB Tuyên Giáo; Trưởng Ban BVDP

Thứ 3 ngày 10/12/2019 (15/11/2019 âm lịch)

Họp lệ chi bộ  khóm Mỹ Phú

PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền 08g00 BND khóm Mỹ Phú

CCTC Võ Hồ Mỹ Hạnh,Nội Vụ - Văn Thư Nguyễn Thị Lệ Thắm,VPTK Nguyễn Công Thành,PCT PN Trần Thị Chậm,CC Địa Chính Lê Văn Lành

Dự tập huấn sử dụng ứng dụng nghiệp vụ trong xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 14g00 Phòng Họp B

Nội Vụ - Văn Thư Nguyễn Thị Lệ Thắm,VPTK Nguyễn Công Thành

Thứ 4 ngày 11/12/2019 (16/11/2019 âm lịch)

Hội nghị Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thành phố lần thứ 19

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 07g30 Hội Trường BCH Quân Sự TP

Dự Tập huấn kỹ năng tiếp cận quản lý người nghiện ma túy

....***.... 08g00 Hội trường Trung tâm Y tế TPCL

CCVH Nguyễn Văn Tâm,PCT MTTQVN - CB Truyền Thanh Mai Thành Lượng,CT.HPN Trần Kim Dương,BT ĐTN Đỗ Hữu Ân, Phó Trưởng CA Lê Phước Sang

Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực tuyến ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ủy ban MTTQVN Tỉnh giai đoạn 2020-2024.

 

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 13g30 Hội Trường UB MTTQVn TPCL

PCT MTTQVN - CB Truyền Thanh Mai Thành Lượng

Bổ sung cuộc họp này:

Dự Tổng kết Cụm thi đua số 2 năm 2019
 

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 14g00 UBND Phường Hòa Thuận

Nội Vụ - Văn Thư Nguyễn Thị Lệ Thắm

Thứ 5 ngày 12/12/2019 (17/11/2019 âm lịch)

Dự Hội trực tuyến Báo cáo viên tháng 12 năm 2019

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 07g30 Phòng họp B

CB VP Đảng Ủy - Tuyên Giáo Cao Thị NGọc Nên

Bổ sung cuộc họp này:

Triển khai lịch trực chợ Hoa Kiểng năm 2020

Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
08g00 Hội trường UBND phường

CCVH Trần Thanh Hòa,CCVH Nguyễn Văn Tâm,BT ĐTN Đỗ Hữu Ân,CB CTXH Lâm Khoa Văn,VPTK Nguyễn Công Thành,CCTư Pháp Trương Quốc Minh,CT.HCCB Nguyễn Hồng Lâm,PCT MTTQVN - CB Truyền Thanh Mai Thành Lượng,CC Đô Thị Phan Minh Tâm,CC Địa Chính Lê Văn Lành, Trưởng Ban BVDP

Bổ sung cuộc họp này:

Họp Hội đồng NVQS phường

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn,
PBT.ĐU/BT.CT HĐND Nguyễn Thị Thu Hiền ,
PCT.HĐND Lê Thị Bích Thủy ,
Trưởng CA Ngô Minh Luân,
CHT.BCH QS Phạm Tố Hữu ,
PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên
10g00 Hội trường UBND phường

Thành viên HĐNV QS

Dự họp Ban QLCTCC thông qua phương án thiết kế danh mục các công trình chỉnh trang đô thị phục vụ Tết (lần 2)

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 14g00 Phòng họp Trực Tuyến
Thứ 6 ngày 13/12/2019 (18/11/2019 âm lịch)

Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc GPMB DA đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa, TPCL

BT.ĐU-CT UB Huỳnh Văn Tuấn 08g00 Phòng họp Trực Tuyến

CC Địa Chính Lê Văn Lành

Bổ sung cuộc họp này:

Dự họp mặt truyền thống và tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ TPCL năm 2019

PCT.UB Nguyễn Phước Nguyên 14g00 Hội trường Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị TPCL
Thứ 7 ngày 14/12/2019 (19/11/2019 âm lịch)
Chủ nhật ngày 15/12/2019 (20/11/2019 âm lịch)