Lịch công tác UBND Phường Mỹ Phú

UBND PHƯỜNG MỸ PHÚ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 6/4/2020 (14/3/2020 âm lịch)
Thứ 3 ngày 7/4/2020 (15/3/2020 âm lịch)
Thứ 4 ngày 8/4/2020 (16/3/2020 âm lịch)
Thứ 5 ngày 9/4/2020 (17/3/2020 âm lịch)
Thứ 6 ngày 10/4/2020 (18/3/2020 âm lịch)
Thứ 7 ngày 11/4/2020 (19/3/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 12/4/2020 (20/3/2020 âm lịch)