Lịch công tác UBND Phường 6

UBND PHƯỜNG 6

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 04/07/2022 (6/6/2022 âm lịch)

Dự tập huấn công tác phòng, chống thiên tai năm 2022

Trần Minh Tân - Phó CTUBND 04/07/2022 - 05/07/2022 HT nhà văn hóa Lao động tỉnh ĐT

CC. ĐC - XD - ĐT (Đ/c Bé năm cùng đi tập huấn)

Dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 7/2022

Trần Hữu Lý - BTĐU/CTUBND 07g30 HT. Hương Sen TPCL

Dự họp tổ Đại biểu HĐND phường

.........***............ 04/07/2022 - 07/07/2022 Tại BND 6 khóm

Các vị Đại biểu HĐND phường thuộc các tổ bầu cử

Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch " Diệt lăng quăng phòng, chống SXH"

Ngô Thị Thanh Xuân - Phó CTUBND 09g00 Phòng Hương Xoài

Trạm Y tế phường cùng dự

Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngành lao động TB&XH

Ngô Thị Thanh Xuân - Phó CTUBND 14g00 Phòng Hương Xoài

CC. LĐTB&XH cùng dự

Thứ 3 ngày 05/07/2022 (7/6/2022 âm lịch)

Triể khai kế hoạch duyệt lăng quăng phòng chống SXH lần 2

Ngô Thị Thanh Xuân - Phó CTUBND,
Trần Hữu Lý - BTĐU/CTUBND
09g00 HT. UBND phuong 6 (Lầu 2)

MTTQVN; các tổ chúc chính trị XH; Trưởng BND khóm; Các đ/c phụ trách từng địa bàn khóm

Thứ 4 ngày 06/07/2022 (8/6/2022 âm lịch)

Dự Lễ Giỗ Ông, Bà Đỗ Công Tường Lần thứ 202

Trần Hữu Lý - BTĐU/CTUBND 07g00 Khu di tích Đền thờ Ông, Bà Đỗ Công Tường, Phường 2

Dự tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2022

.........***............ 07g30 HT. Hương Sen TPCL

CC. TP - HT; Các tổ trưởng tổ hòa giải khóm cùng dự

Thứ 5 ngày 7/7/2022 (9/6/2022 âm lịch)
Thứ 6 ngày 08/07/2022 (10/6/2022 âm lịch)

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 09

Trần Hữu Lý - BTĐU/CTUBND 07g30 HT. Hương Sen TPCL
Thứ 7 ngày 9/7/2022 (11/6/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 10/7/2022 (12/6/2022 âm lịch)