.: Lịch công tác UBND Phường 4 :.

People's Committee of Ward 4

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/9/2020 (5/8/2020 âm lịch)
Thứ 3 ngày 22/09/2020 (6/8/2020 âm lịch)

Tiếp Đoàn kiểm tra việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020.

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 14g00 Ủy ban nhân dân phường 4

Tất cả thành viên Ban chỉ đạo xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Thứ 4 ngày 23/09/2020 (7/8/2020 âm lịch)

Họp HĐNVQS

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 08g00 Hội trường Ủy ban nhân dân phường 4

Thành viên HĐNVQS

Thứ 5 ngày 24/9/2020 (8/8/2020 âm lịch)
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

Dự họp trao đổi và báo cáo theo Thông báo Kết luận của UBND tỉnh Đồng Tháp các khu dân cư tự phát trên địa bàn.

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 08g00 Phòng Tài nguyên & Môi trường Thành phố
Thứ 7 ngày 26/09/2020 (10/8/2020 âm lịch)

Trực thứ 7

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 07g30 Ủy ban nhân dân phường 4

Đ/c Xương: CC - VP - TK phường.

Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)