.: Lịch công tác UBND Phường 4 :.

People's Committee of Ward 4

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 6/7/2020 (16/5/2020 âm lịch)
Thứ 3 ngày 07/07/2020 (17/5/2020 âm lịch)

Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 07g30 phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy

Hội thảo trực tuyến báo cáo chuyên đề Cụm Liên kết Công - Nông nghiệp

Đ/c Tâm: Phó Chủ tịch UBND phường. 14g00 Phòng họp Hương Xoài
Thứ 4 ngày 08/07/2020 (18/5/2020 âm lịch)

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Bất thường)

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 13g30 Phòng họp Hương Sen
Thứ 5 ngày 09/07/2020 (19/5/2020 âm lịch)

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2020

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 08g00 Phòng họp Hương Xoài

Quỹ Cep đăng ký hội trường

.: * :. 10g30 Hội trường Trung tâm văn hóa học tập cộng đồngKhóm 3, phường 4.
Thứ 6 ngày 10/07/2020 (20/5/2020 âm lịch)

Dự Diễn đàn trẻ em năm 2020

Đ/c Tâm: Phó Chủ tịch UBND phường. 07g30 Ủy ban nhân dân phường 4

Họp giải quyết khiếu nại của công dân

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 08g00 Phòng họp Hương Mận

Dự hòa giải

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 09g00 Ủy ban nhân dân phường 4

Đ/c Út: CC - TP - HT phường.,Đ/c Tấn Hòa: CC - ĐC - NN - ĐT- MT phường.

Dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.

Đ/c Tâm: Phó Chủ tịch UBND phường. 14g00 Ủy ban nhân dân phường 4

Giải quyết đơn của Bà Trương Thị Bé yêu cầu giao nền đất ở có thu tiền sử dụng đất, không thông qua đấu giá do thu hồi đất để thực hiện dự án mở rổng khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Đ/c Tuấn: Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường. 15g00 Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
Thứ 7 ngày 11/07/2020 (21/5/2020 âm lịch)

Dự lễ Tổng kết và phát thưởng năm học 2019 - 2020.

Đ/c Tâm: Phó Chủ tịch UBND phường. 07g30 Trường Mầm non Trúc Xanh

Dự Tổng kết năm học 2019 - 2020, trường Mầm non Trúc Xanh

Đ/c Hải: Phó Chủ tịch HĐND phường. 07g30 Trường Mầm non Trúc Xanh
Chủ nhật ngày 12/7/2020 (22/5/2020 âm lịch)