Lịch công tác UBND Phường 11

UBND PHƯỜNG 11

  Lọc lịch công tác tại đây

  Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
  Thứ 2 ngày 16/05/2022 (16/4/2022 âm lịch)

  Hội ý thường trực UB

  Chủ tịch UBND: Huỳnh Lê Minh,
  Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Phước Thanh Trân
  08g00 Phòng tiếp dân UBND Phường

  Cùng các thành viên

  Họp chuẩn bị thực hiện công tác cưỡng chế chợ TQT

  Chủ tịch UBND: Huỳnh Lê Minh,
  Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Phước Thanh Trân
  10g00 Tại Không gian ĐĐK Phường

  Các thành viên có liên quan

  Đ/c Lực mời

  Họp Ban Cưỡng chế TP

  Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Phước Thanh Trân 14g00 Hội trường Hương Xoài
  Thứ 3 ngày 17/05/2022 (17/4/2022 âm lịch)

  Thực hiện cưỡng chế hộ Ông Chánh Trung

  Chủ tịch UBND: Huỳnh Lê Minh,
  Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Phước Thanh Trân
  07g00 Tập trung tại Trụ sở UBND Phường

  Tất cả các thành viên có liên quan

  Nghe báo cáo tình hình, tiến độ XDCB       

  Chủ tịch UBND: Huỳnh Lê Minh 13g30 Hội trường Hương Cam
  Thứ 4 ngày 18/05/2022 (18/4/2022 âm lịch)

  Xử lý công việc cơ quan

  .....****.....,
  Chủ tịch UBND: Huỳnh Lê Minh,
  Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Phước Thanh Trân
  08g00 Trụ sở UBND Phường
  Bổ sung cuộc họp này:

  Họp triển khai nội dung liên quan đặt tên các tuyến đường

  Chủ tịch UBND: Huỳnh Lê Minh 14g00 Tại Không gian ĐĐK P11

  05 trưởng khóm

  Thứ 5 ngày 19/05/2022 (19/4/2022 âm lịch)

  Tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng nghiệp vụ đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

  (Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp)     

  Chủ tịch UBND: Huỳnh Lê Minh 07g30 Hội trường Hương Sen

  Các công chức chuyên môn có liên quan

  Hội thảo Chuyên đề phòng, chống tội phạm, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật  

  Chủ tịch UBND: Huỳnh Lê Minh 13g30 Hội trường Hương Sen

  Cùng các thành viên Hội đồng BVANTT

  Thứ 6 ngày 20/05/2022 (20/4/2022 âm lịch)

  Xử lý công việc cơ quan

  Chủ tịch UBND: Huỳnh Lê Minh,
  Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Phước Thanh Trân
  08g00 Trụ sở UBND Phường
  Thứ 7 ngày 21/05/2022 (21/4/2022 âm lịch)

  Trực hành chính

  Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Phước Thanh Trân 08g00 Trụ sở UBND Phường
  Chủ nhật ngày 22/5/2022 (22/4/2022 âm lịch)