Lịch công tác Ủy ban nhân dân Phường 1

UBND PHƯỜNG 1

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 21/9/2020 (5/8/2020 âm lịch)
Thứ 3 ngày 22/9/2020 (6/8/2020 âm lịch)
Thứ 4 ngày 23/9/2020 (7/8/2020 âm lịch)
Thứ 5 ngày 24/09/2020 (8/8/2020 âm lịch)

Dự giám sát cùng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 07g30 Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố
Thứ 6 ngày 25/09/2020 (9/8/2020 âm lịch)

Dự giám sát cùng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố

BT.ĐU/CT.UBND - Vũ Nhật Tân 07g30 Tòa án Nhân dân Thành phố
Thứ 7 ngày 26/9/2020 (10/8/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 27/9/2020 (11/8/2020 âm lịch)