Lịch công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Tháp

SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì/Thực hiện  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/12/2018 (11/11/2018 âm lịch)

* Họp giải quyết các kiến nghị của Cty CP Vĩnh Hoàn

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 14g00 Phòng Hoa Súng

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh

* Báo cáo việc khai thác lớp đất mặt của ông Võ Hữu Hiền.

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 15g00 Phòng Hoa Súng

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 3 ngày 18/12/2018 (12/11/2018 âm lịch)

Hộ nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018 (Ban Tuyên giáo TU mời)

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 07g30 HT B - Ban Tuyên giáo TU

* Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (1 ngày)

PGĐ - Vũ Thị Nhung 07g30 HTUB

Chi cục Quản lý đất đai

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Thứ 4 ngày 19/12/2018 (13/11/2018 âm lịch)

Hội nghị cán bộ công chức CCQLĐĐ

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g00 HT. Sở TNMT

Chi cục Quản lý đất đai

Họp ĐTM

PGĐ - Vũ Thị Nhung 14g00 HT. Sở TNMT

Chi cục Bảo vệ môi trường

Thứ 5 ngày 20/12/2018 (14/11/2018 âm lịch)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g00 HT. UBND tỉnh

Văn phòng Sở (đ/c Trung)

Hội nghị cán bộ công chức CCBVMT

------*------- 08g00 HT. Sở TNMT

Chi cục Bảo vệ môi trường

Hội nghị cán bộ công chức TTKT

------*------- 13g30 HT. Sở TNMT

Trung tâm kỹ thuật TN&MT mượn hội trường

Cuộc họp này đình lại:

Họp trực tuyến giải quyết khiếu nại của công dân huyện Tháp Mười, Tân Hồng, Lấp Vò, Lai Vung, TP. Sa Đéc

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 13g30 VP. UBND

Thanh tra Sở

Hội nghị cán bộ công chức TTQT

PGĐ - Vũ Thị Nhung 14g00 HT. TTQT

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

* Họp tư vấn giải quyết khiếu nại

------*------- 14g00 Ban TCD

Thanh tra Sở

Đồng bộ từ: http://lichhop.dongthap.gov.vn/ubndtinh
Cuộc họp này đình lại:

Họp giải quyết khiếu nại của ông Phan Đình Huê (TPCL), ông Dương Văn Tôn (H. TM)

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 15g00 Ban TCD

Thanh tra Sở

Thứ 6 ngày 21/12/2018 (15/11/2018 âm lịch)

Họp trao đổi, thống nhất các nội dung trong đề xuất thực hiện dự án đầu tư của CTy CP XLVLXD

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 08g00 Sở KHĐT

Công bố Kết luận thanh tra

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 09g00 Thanh tra tỉnh

Chi cục Quản lý đất đai

HN tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

PGĐ - Huỳnh Văn Nguyên 13g30 Sở TNMT tỉnh Tiền Giang

Văn phòng Sở

Thứ 7 ngày 22/12/2018 (16/11/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 23/12/2018 (17/11/2018 âm lịch)