Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 06/04/2020 (14/3/2020 âm lịch)

Xử lý công việc tại cơ quan

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh
07g30 Cơ quan

50% CC, NLĐ

Thứ 3 ngày 07/04/2020 (15/3/2020 âm lịch)

Xử lý công việc tại cơ quan

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Nguyễn Thanh Danh
07g30 Cơ quan

50% CC, NLĐ

Thứ 4 ngày 08/04/2020 (16/3/2020 âm lịch)

Xử lý công việc tại cơ quan 

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
07g30 Cơ quan

50% CC, NLĐ

Cuộc họp này đình lại:

Dự hội thảo góp ý chuyên đề

PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng 08g00 Ban TGTU

CVP -. Bùi Quý Khiêm

Thứ 5 ngày 09/04/2020 (17/3/2020 âm lịch)

Xử lý công việc tại cơ quan 

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng,
PGĐ - Nguyễn Minh Tâm
07g30 Cơ quan

50% CC, NLĐ

Thứ 6 ngày 10/04/2020 (18/3/2020 âm lịch)

Xử lý công việc tại cơ quan 

GĐ - Trần Thanh Liêm,
PGĐ - Huỳnh Thanh Hùng
07g30 Cơ quan

50% CC, NLĐ

Thứ 7 ngày 11/4/2020 (19/3/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 12/4/2020 (20/3/2020 âm lịch)