Lịch công tác UBND huyện Tháp Mười

Lịch công tác UBND huyện Tháp Mười

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/03/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)
--.-- 07g20

* Chào cờ

--.--

Tất cả CBCC

CT - Trần Thị Quý,
PCT - Nguyễn Văn Hiệp,
PCT - Đinh Công Phủ
07g30

* Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện

1. Thông qua rà soát vốn đầu tư công và ngân sách

Phòng họp

TC-KH (nd-tl), KT&HT, BQLDA&PTQĐ

1. NC Tồn TB, dự
09g00

* Họp Thành viên ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến về công tác cán bộ

Phòng họp

Thành viên Ủy ban nhân dân huyện

NC Huy TB, dự
CT - Trần Thị Quý 13g30

* Dự Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý I năm 2023

Hội trường BCHQS huyện Lx Kha
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 14g00

* Họp về công tác chuẩn bị đại hội Hội nông dân huyện

HT Khối vận
PCT - Đinh Công Phủ 13g30

* Làm việc tại cơ quan

--.--
Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)
--.-- 07g30

* Tiếp công dân định kỳ

Phòng tiếp dân

Ban tiếp công dân

NC Quang TB, dự
CT - Trần Thị Quý 08g00

* Dự Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

HT UBND Tỉnh Lx Kha
14g00

* Hội ý Thường trực Huyện uỷ (để chuẩn bị cho Hội nghị BTVHU và BCH)

Phòng họp BTVHU
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00

* Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Phòng họp

KT&HT, NN&PTNT, BQLDA&PTQĐ, GD&ĐT, TC-KH

NC Tồn TB, dự
14g00

* Tiếp Liên đoàn lao động Quận 1, Tp HCM

Phòng họp NC Chương dự
14g00

* Họp góp ý phương án thiết kế trưng bày Nhà trưng bày Xứ ủy Nam bộ và Văn hóa Óc Eo

Phòng họp Bông Sen (tầng 2), Sở VH,TT&DL;

Ủy quyền VHTT

Nc Thiên TB
PCT - Đinh Công Phủ 08g00

* Dự Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch thi đua đến năm 2025

HT Sở GTVT LX Tuấn
14g00

* Dự góp ý đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ An và vùng phụ cận

Phòng họp Sở Xây dựng

KT&HT mời tư vấn thiết kế

Lx Tuấn
Thứ 4 ngày 29/03/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 08g00

* Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện uỷ với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ

HT A
14g00

* Dự tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

HT BCHQS huyện Lx Kha
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00

* Thông qua hồ sơ XDCB

Phòng họp

KT&HT, BQLDA&PTQĐ, TC-KH

NC Tồn TB, dự
13g30

* Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình tỉnh Đồng Tháp năm 2022

HT A

- Ban Chỉ đạo Khối VH-XH phụ trách phong trào

- Đại diện Ban Công tác các xã, thị trấn

- Đại diện Ban Vận động khóm, ấp Tổ Nhân dân tự quản, Ban Chủ nhiệm CLB “Gia đình phát triển bền vững”

NC Thiên mời, dự
PCT - Đinh Công Phủ 08g00

* Làm việc với Công ty CP ĐTTMDL Đồng Tháp về việc giao đất thực hiện DA Tôn tạo, xây dựng KDL sinh thái Đồng Tháp Mười

Văn phòng UBND tỉnh Lx Kha
14g00

* Kiểm tra XDCB

Một số xã

KT&HT, BQLDA&PTQĐ

NC Tồn TB, dự
Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý,
PCT - Nguyễn Văn Hiệp,
PCT - Đinh Công Phủ
07g30

* Họp trực tuyến Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023

HT B

Thành viên Ủy ban nhân dân huyện, TTDVNN, BQLDA&PTQĐ, KBNN, CCTKV4

NC Thiên mời, dự
CT - Trần Thị Quý 13g30

* Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội trường UBND Tỉnh

- Mời Ban dân vận huyện

- NV

LX Kha
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 14g00

* Kiểm tra XDCB

Một số xã

KT&HT, BQLDA&PTQĐ, GD&ĐT

NC Tồn TB, Lx …
PCT - Đinh Công Phủ 13g30 Bổ sung cuộc họp này:

* Dự Hội nghị thành lập HTX Đa dịch vụ An Phát

Trụ sở HTX Đa dịch vụ An Phát

TC-KH, NN&PTNT, TTDVNN, KT&HT

NC Lan mời, dự, Lx Tuấn
Thứ 6 ngày 31/03/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)
CT - Trần Thị Quý 08g00

* Kiểm tra XDCB

Một số xã

KT&HT, BQLDA&PTQĐ

NC Tồn TB, Lx Kha
13g30

* Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ và nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo 138 huyện năm 2023

HT A

- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện.

- Thành viên Tổ thực công tác thực hiện  Đề án 06

NC Tưng mời, dự
PCT - Nguyễn Văn Hiệp 08g00

* Làm việc về vận động xuất khẩu lao động

Phòng họp

LĐ-TB&XH, HLHPN, HND, HCCB, ĐTNCSHCM, UBND các xã, thị trấn, PCVP (Kiều)

NC Sang TB, dự
14g00

* Kiểm tra công tác diệt lăng quăng

Một số xã

TTYT

NC Chương TB, dự Lx Tuấn
PCT - Đinh Công Phủ 08g00

Cuộc họp này từ ngày 30/3 chuyển sang

* Dự họp BCH Đảng bộ xã Trường Xuân

Xã Trường Xuân LX Tuấn
14g00

* Làm việc với các xã, thị trấn và các trạm cấp nước về triển khai các văn bản và các nhiệm vụ cần thực hiện lĩnh vực nước sạch nông thôn trên địa bàn

HT B

NN&PTNT (chuẩn bị nd +tl), TC-KH, UBND các xã, thị trấn (mời các trạm cấp nước trên địa bàn cùng dự)

Nc Lan TB, dự
Thứ 7 ngày 1/4/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/4/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)