Lịch công tác Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 17/02/2020 (24/1/2020 âm lịch)
-*- 07g00

Chào cờ đầu tuần

Phòng GDĐT

Toàn cơ quan

TP - Ngô Phước Hậu,
PTP - Phạm Phú Nhuận,
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai
14g00

Họp Lãnh đạo cơ quan

Phòng họp Phòng GDĐT

Lê Hồng Chương, Trần Thái Học, Nguyễn Thành Danh

Thứ 3 ngày 18/02/2020 (25/1/2020 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 08g00

Họp trao đổi công tác phối hợp và triển khai các nội dung cam kết hành động năm 2020.

HT Lầu 2 UBND huyện
Thứ 4 ngày 19/02/2020 (26/1/2020 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu,
PTP - Phạm Phú Nhuận,
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai
08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp trực tuyến triển khai công tác liên quan phòng chống Covid-19

Trường THPT Lai Vung 1

Thành phần: Theo thư mời 82/TM-PGDĐT

Thứ 5 ngày 20/02/2020 (27/1/2020 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 09g00 Bổ sung cuộc họp này:

Tham gia đoàn khảo sát sữa chửa trường TH Tân Dương 2, TH Định Hoà

TH Tân Dương 2, TH Định Hoà

Nguyễn Trung Tín

Thứ 6 ngày 21/02/2020 (28/1/2020 âm lịch)
TP - Ngô Phước Hậu 07g30

Họp Xây dựng cơ bản tháng 02/2020

Phòng họp số 2 UBND huyện
13g30 Bổ sung cuộc họp này:

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2020

HT Lầu 2 UBND huyện
PTP - Phạm Phú Nhuận 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Họp triển khai các hoạt động Văn hoá, Thể thao năm 2020

Hội trưởng TTVH & TT huyện
PTP - Lê Thị Huỳnh Mai 08g00 Bổ sung cuộc họp này:

Dự Hội nghị trực tuyến BCV cấp tỉnh tháng 02/2020

HT Lầu 2 UBND huyện
Thứ 7 ngày 22/2/2020 (29/1/2020 âm lịch)
Chủ nhật ngày 23/2/2020 (1/2/2020 âm lịch)