Lịch công tác UBND huyện Hồng Ngự

UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 26/02/2024 (17/1/2024 âm lịch)

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân

CT. Nguyễn Văn Khơi 09g00 - Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Văn phòng chuẩn bị xe

- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thường Phước 1

CT. Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Hội trường UBND xã Thường Phước 1 - Văn phòng chuẩn bị xe

- Tổng duyệt công tác chuẩn bị tuyển quân

PCT. Huỳnh Văn Tài 07g30 - Quảng trường Nguyễn Tất Thành

- Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ ra mắt Du lịch trải nghiệm Làng dệt Long Khánh

PCT. Huỳnh Văn Tài 14g00 - Long Khương Miếu

LHPN, HĐ, PVHTT (nội dung, tài liệu), PYT, CAH, TCKH, KTHT, TNMT

UBND xã LKA

PCVP Thiện dự

- Thực mời và dự

- Họp nội dung liên quan các hạng mục đầu tư tại Khu du lịch làng nghề Long Khánh.

PCT. Bùi Thanh Tiền 08g00 - Phòng hội nghị.

- TCKH, VHTT, KTHT, BQLDAPTQĐ.

- UBND xã Long Khánh A.

* Các đơn vị chuẩn bị báo cáo nội dung liên quan.

- Hoài mời và dự.

- Họp khối kinh tế - ngân sách

PCT. Bùi Thanh Tiền 08g30 - Phòng hội nghị.

- TCKH, KTHT, NNPTNT, BQLDAPTQĐ, BQLCDVCC, TTDVNN.

- Hoài mời và dự.
Thứ 3 ngày 27/02/2024 (18/1/2024 âm lịch)

- Dự Lễ giao nhận quân năm 2024

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài
07g00 - Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Văn phòng chuẩn bị xe

- Thăm và chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024)

CT. Nguyễn Văn Khơi 08g00 Trạm Y tế xã Thường Phước 1

Trưởng PYT, GĐ TTYT Huyện cùng dự

- Văn phòng chuẩn bị xe

- Dự Lễ ra mắt Du lịch trải nghiệm Làng dệt choàng Long Khánh

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Bùi Thanh Tiền,
CVP - Nguyễn Văn Quí,
PCVP Đào T Ngọc Loan,
PCVP Dương H. Thiện
16g30 - Tại di tích Long Khương Miếu, xã Long Khánh A

MTTQ Tỉnh, SVHTTDL, PQLDL

TT/HU, TT/HĐND, Thủ trưởng các cơ quan Huyện ủy, CT.UBMTTQ, các tổ chức CTXH Huyện

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện

Bí thư Đảng ủy, CT.UBND các xã, thị trấn

- Văn phòng chuẩn bị xe

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ ra mắt Du lịch trải nghiệm Làng dệt Long Khánh

PCT. Huỳnh Văn Tài 09g00 - Long Khương Miếu

LHPN, HĐ, PVHTT, PYT, CAH, TCKH, KTHT, TNMT

UBND xã LKA

PCVP Thiện dự

- Thực cùng dự

- Thông qua thiết kế công trình nông nghiệp 2024 - 2025

PCT. Bùi Thanh Tiền 04g00 - Phòng hội nghị.

- BQLDA (chuẩn bị nd, tl và mời tư vấn), TCKH, NNPTNT, KTHT;

- UBND các xã: TL, TTHA, LKB, PTB;

 

- Nu mời và dự.
Thứ 4 ngày 28/02/2024 (19/1/2024 âm lịch)

- Họp Hội đồng kỷ luật Huyện

CT. Nguyễn Văn Khơi,
CVP - Nguyễn Văn Quí
14g00 - Phòng họp giao ban

PNV, PTP, UBND xã TP2

Nam mời và dự

- Nghe Thanh tra Huyện báo cáo kết quả xác minh khiếu nại

CT. Nguyễn Văn Khơi,
CVP - Nguyễn Văn Quí
15g00 - Phòng giao ban

- HLG Huyện, TNMT, BQLDA-PTQĐ, TTr (nd+tl);

- UBND thị trấn Thường Thới Tiền.

- Mai mời và dự

- Kiểm tra tiến độ xây dựng trường lớp

PCT. Huỳnh Văn Tài 14g00 - Tại công trình

BQLDA (xây dựng lịch trình), TCKH, GDĐT, KTHT

- Văn phòng chuẩn bị xe

- Thông qua thiết kế công trình nông nghiệp 2024 - 2025.

PCT. Bùi Thanh Tiền 14g00 - Phòng Hội nghị

- BQLDA (chuẩn bị nd, tl và mời tư vấn), TCKH, NNPTNT, KTHT;

- UBND các xã: TL, PTB, PTA.

 

- Nu mời và dự.
Thứ 5 ngày 29/02/2024 (20/1/2024 âm lịch)

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 43

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài
08g00 - Phòng họp Huyện ủy

- Dự Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

CT. Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Hội trường UBND Tỉnh

Trưởng PNV tham mưu chuẩn bị nội dung và cùng đi

Nam theo dõi tham mưu

- Văn phòng chuẩn bị xe
Thứ 6 ngày 01/03/2024 (21/1/2024 âm lịch)
- Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2024 CT. Nguyễn Văn Khơi,
CVP - Nguyễn Văn Quí
07g00 Bạn Chỉ huy Quân sự Huyện Văn phòng chuẩn bị xe

- Họp bàn phương án nâng cấp chợ hạng 3 trên địa bàn Huyện

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Bùi Thanh Tiền
08g00 - Phòng hội nghị.

- KTHT (chuẩn bị nd, tl), TCKH, BLQDAPTQĐ, NV;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: TTT, TP1, TTHA

- Hoài mời và dự.

- Họp nghe báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp, thu nợ tiền sử dụng đất, tiền nền cụm tuyến dân cư, nợ tiền nền 105

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Bùi Thanh Tiền
09g30 - Phòng hội nghị.

- TCKH (chuẩn bị nd, tl), KTHT, TNMT, TP, BQLDA, CCTKV3, VHTT, TTVHTT&TT, NNPTNT.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Hoài mời và dự.

- Họp UBND Huyện tháng 02 năm 2024

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Bùi Thanh Tiền,
CVP - Nguyễn Văn Quí,
PCVP Đào T Ngọc Loan,
PCVP Dương H. Thiện
14g00 Hội trường UBND Huyện

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hùng mời và dự

- Dự buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Hồng Ngự năm 2024

PCT. Huỳnh Văn Tài 08g00 - Trung tâm Chính trị Huyện

Hội LHPN Huyện mời

Thứ 7 ngày 2/3/2024 (22/1/2024 âm lịch)
Chủ nhật ngày 3/3/2024 (23/1/2024 âm lịch)