Lịch công tác UBND huyện Hồng Ngự

UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 27/03/2023 (6/2 nhuận /2023 âm lịch)

- Họp bàn số nội dung liên quan

CT. Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Phòng làm việc CT/UBND Huyện

- Ngành liên quan

- Họp Thường trực Huyện ủy CT. Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Phòng họp Huyện ủy. *** ***

- Báo cáo Thường trực Huyện ủy về đề nghị tổ chức cúng giỗ tổ Hùng Vương của Chùa Quan âm

PCT. Huỳnh Văn Tài 08g00 - Phòng họp Huyện ủy

MTTQ cùng dự

- Họp bàn Kế hoạch phát động thi đua vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện năm 2023

PCT. Huỳnh Văn Tài 09g00 - Phòng giao ban

PNV, PYT, PLĐ-TBXH, BHXH (nội dung, tài liệu)

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị cập nhật lịch tham dự họp)

- Thực cùng dự

- Họp cho ý kiến về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn huyện Hồng Ngự

PCT. Trần Văn Bôn 08g00 - Sở Xây dựng

- TCKH, KT-HT, TNMT, Ban QLDA-PTQD Huyện.

- Văn phòng chuẩn bị xe.
Thứ 3 ngày 28/03/2023 (7/2 nhuận /2023 âm lịch)

- Tổng kết năm 2023 và triển khai Kế hoạch thi đua đến năm 2025 Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Đồng Tháp

*** 08g00 - Sở Giao thông - Vận tải

- Ủy quyền Trưởng phòng KT-HT dự.

"Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới"

CT. Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Văn phòng UBND Tỉnh - Văn phòng chuẩn bị xe.

- Tiếp và làm việc với Tổ Kiểm tra số 33/QĐ-TTr về việc thanh tra trách nhiệm công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai CKQT Thường Phước

CT. Nguyễn Văn Khơi 14g00 - Phòng Hội Nghị

- TNMT, KT-HT, TP; TTra (nd+tl);

- Ban QLDA - PTQĐ Huyện;

- CT UBND xã TP1.

- Mai mời và dự

- Hội nghị sơ kết công tác BHYT hộ cận nghèo và học sinh năm học 2022-2023

PCT. Huỳnh Văn Tài 13g30 - Hội trường UBND Huyện

PGDĐT, PYT, PLĐ-TBXH, BHXH (nội dung, tài liệu), TTYT, BĐ, UBND các xã, thị trấn

Hiệu trưởng các trường TH, TH-THCS, THCS, THPT

TTVH-TTTT ghi hình đưa tin

- Thực mời và dự

- Nội dung này dời từ thứ 5 lên: Làm việc với các đơn vị về công tác cán bộ

PCT. Huỳnh Văn Tài 16g00 - Phòng họp giao ban

BTCHU, PNV, PGDĐT, Thanh tra Huyện (nd+tl).

- Mai mời và dự

"Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022, kết quả thực hiện Quý I năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới"

PCT. Trần Văn Bôn 08g00 - Phòng Hội Nghị

- Trưởng Phòng KT-HT, TC-KH và Giám đốc Ban QLDA

- Hoài mời và dự, Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến
Bổ sung cuộc họp này:

- Kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản.

PCT. Trần Văn Bôn 14g00 - các xã, thị trấn.

- TCKH,KTHT, BQLDA, NN&PTNT.

Thứ 4 ngày 29/03/2023 (8/2 nhuận /2023 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

- Tiếp và làm việc với Đoàn Công tác Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tham gia Đề án phát triển 01 triệu ha lúa

*** 08g00 - Phòng Hội Nghị

- Ủy quyền Trưởng Phòng NN-PTNT (chuẩn bị nd), Trung tâm DVNN Huyện

Bổ sung cuộc họp này:

- Họp trực tuyến giao ban thường kỳ ngành nông nghiệp tháng 3/2023

*** 14g00 - Phòng họp UBND Huyện (lầu 2)

- Ủy quyền Trưởng Phòng NN-PTNT, Giám đốc Trung tâm DVNN Huyện 

- Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến
Cuộc họp này đình lại:

Dời từ thứ 2 xuống - Họp trực tuyến giao ban tuần giữa Chủ tịch và các PCT/UBND Huyện

 

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Trần Văn Bôn,
CVP - Nguyễn Văn Quí
08g00 - Phòng Hội Nghị

Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Y tế, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng

- Hùng mời và dự

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ lần thứ 32

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Trần Văn Bôn
08g00 - Phòng họp Huyện ủy

- TN-MT, TC-KH, Ban QLDA

- Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình tỉnh Đồng Tháp năm 2022

PCT. Huỳnh Văn Tài 13g30 - Hội trường UBND Huyện

TV/BCĐ XDDSVH Huyện, PVHTT (tham mưu thành phần, nội dung, tài liệu)

Ban vận động các xã, thị trấn (lãnh đạo UBND xã, thị trấn)

- Thực mời; Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến

- Nghe các đơn vị Báo cáo:

1. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp năm 2023 (đình nội dung này)

2. Tiến độ thu ngân sách trên địa bàn Huyện.

PCT. Trần Văn Bôn 14g00 - Phòng Hội Nghị

 - KTHT (chuẩn bị ND 1), TCKH (chuẩn bị ND 2), BQLDA, NN&PTNT, Đoàn TNCS HCM Huyện, CCTKV3.

- Hoài mời và dự
Thứ 5 ngày 30/03/2023 (9/2 nhuận /2023 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

- Họp Tổ công tác vận động tuyên truyền tiếp xúc các hộ dân thị trấn Thường Thới Tiền (01 ngày)

*** 08g00 - UBND thị trấn Thường Thới Tiền

- Thành viên Tổ công tác; (Tổ trưởng mời)

- Ban QLDA (chuẩn bị nội dung và phối hợp thị trấn mời các hộ dân)

- UBND thị trấn TTT (chuẩn bị Hội trường)

- Họp trực tuyến Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023 

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCVP Đào T Ngọc Loan
07g30 - Hội trường UBND Huyện.

- Các phòng chuyên môn, ban, đơn vị trực thuộc do UBND Huyện.

- Có tài liệu kèm theo.

- Hùng mời và dự, Trí chuẩn bị thiết bị kết nối trực tuyến

- Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 202

CT. Nguyễn Văn Khơi 13g30 - Hội trường UBND Tỉnh

- BDV/HU, PNV (tham mưu nội dung)

- Văn phòng chuẩn bị xe.
Bổ sung cuộc họp này:

- Đi công tác Vương quốc Campuchia

PCT. Trần Văn Bôn 30/03/2023 - 02/04/2023 - Tập trung tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước - Văn phòng chuẩn bị xe.
Cuộc họp này đình lại:

- Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ và Tái định cư dự án: Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 3

PCT. Trần Văn Bôn 14g00 - Phòng Hội Nghị

- Thành viên Hội đồng: TNMT (đ/c Thảo), KTHT (đ/c Phú), TCKH (đ/c Cường), Ban QLĐT XD Tỉnh (đ/c Khiết), UBND thị trấn TTT (đ/c Nhi); MTTQ, HND, HĐ, CCB, LHPN 

- Nu mời và dự
Cuộc họp này đình lại:

- Thông qua Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

PCT. Trần Văn Bôn 15g00 - Phòng Hội Nghị

- NN-PTNT, KT-HT, TC-KH, Trung tâm DVNN;

- UBND xã TP1

- Nu mời và dự

- Họp Ban Chỉ đạo 35 Huyện 

CVP - Nguyễn Văn Quí 08g00 - Phòng họp Huyện ủy
Thứ 6 ngày 31/03/2023 (10/2 nhuận /2023 âm lịch)
Bổ sung cuộc họp này:

- Họp trao đổi về nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1753/BNN-TY ngày 22/03/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

*** 08g00 - Sở Nông nghiệp và PTNT

- Ủy quyền Trưởng Phòng NN-PTNT

- Tiếp công dân định kỳ

CT. Nguyễn Văn Khơi 07g30 - Phòng Tiếp dân

- Thanh tra Huyện chuẩn bị nội dung

Bổ sung cuộc họp này:

- Họp bàn nội dung liên quan:

1. Triển khai công tác quản lý đất bãi bồi xã TP1, PTB;

2. Lập phương án thu ngân sách để thực hiện đâu tư công năm 2023.

CT. Nguyễn Văn Khơi 08g00 - Phòng họp giao ban

- PCVP Loan;

- TN-MT (nd công tác quản lý), TC-KH (nd mục tiêu thu), NN-PTNT, KT-HT, TP, TTr, Ban QLDA.

- UBND xã TP1, PTB

- Nu mời và dự
Bổ sung cuộc họp này:

- Cùng Đoàn khảo sát Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh khảo sát khu vực biên giới

CT. Nguyễn Văn Khơi 13g30 - Trạm KSBP Mộc Rá

- CA, QS Huyện cùng tham gia

Cuộc họp này đình lại:

- Họp Thường kỳ UBND Huyện tháng 3 gắn với Sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

CT. Nguyễn Văn Khơi,
PCT. Huỳnh Văn Tài,
PCT. Trần Văn Bôn,
CVP - Nguyễn Văn Quí
14g00 - Hội trường UBND Huyện.

- TT/HU, TT/HĐND Huyện;

- Thủ trưởng các Phòng, ban ngành Huyện;

- CT/UBND các xã, thị trấn.

- Hùng mời và dự

- Họp Đảng ủy Khối Văn hóa Huyện

PCT. Huỳnh Văn Tài 07g30 - Phòng họp UBND (lầu 2)

Đảng ủy viên

- Tài CV mời và dự

- Thông qua thiết các công trình duy tu, sửa chữa hè năm 2023

PCT. Huỳnh Văn Tài 09g00 - Phòng Hội nghị

GDĐT (mời tư vấn thông qua và chuẩn bị tài liệu), TCKH, KTHT, BQLDA&PTQĐ

- Thực mời và dự

- Nội dung này từ thứ 5 dồi xuống: Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quý I năm 2023

PCT. Huỳnh Văn Tài 14g00 - Phòng họp UBND (lầu 2)

TV/BCĐ CĐS Huyện

- UBND các xã, thị trấn

PVHTT chuẩn bị nội dung, tài liệu

- Thực mời và dự
Bổ sung cuộc họp này:

- Tiếp và làm việc với Sở Y tế

PCT. Huỳnh Văn Tài 15g30 - Phòng Hội nghị

SYT

BTCHU, PNV, PYT

- Nhựt cùng dự
Cuộc họp này đình lại:

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

PCT. Trần Văn Bôn,
PCVP Đào T Ngọc Loan
14g00 - Xã Long Khánh B

- Đại diện lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc UBND Huyện;

- Đảng ủy, UBND xã LKB và các ngành liên quan.

* Theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND Huyện

- Hoài mời và dự.
Thứ 7 ngày 1/4/2023 (11/2 nhuận /2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 2/4/2023 (12/2 nhuận /2023 âm lịch)