BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

LỊCH CÔNG TÁC

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 25/6/2018 (12/5/2018 âm lịch)
Thứ 3 ngày 26/6/2018 (13/5/2018 âm lịch)
Thứ 4 ngày 27/6/2018 (14/5/2018 âm lịch)
Thứ 5 ngày 28/6/2018 (15/5/2018 âm lịch)
Thứ 6 ngày 29/6/2018 (16/5/2018 âm lịch)
Thứ 7 ngày 30/6/2018 (17/5/2018 âm lịch)
Chủ nhật ngày 1/7/2018 (18/5/2018 âm lịch)